Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

5. Godišnji međunarodni tradicionalni takmičarski folklorni festival “FOLKLOR BALKANA” i 5 festivalu “PEVAČKIH GRUPA” Ljubljana 29. avgusta 2015

ZVEZA SRBSKE DIASPORE SLOVENIJE
САВЕЗ СРПСКЕ ДИЈАСПОРЕ СЛОВЕНИЈЕ
ZDRUŽENJE SRPSKIH KNJIŽEVNIKA V SLOVENIJI
УДРУЖЕЊЕ СРПСКИХ КЊИЖЕВНИКА У СЛОВЕНИЈИ
Linhartova cesta 13 Ljubljana 1109 p.p. 2595
E-pošta: [email protected] ili [email protected]
www.srpski-knjizevnici.org ili www.srpska-dijaspora.org
‘ 059/931-023 Fax.: (0) 1 5055-877, gsm. 041/369-457

5. Godišnji međunarodni tradicionalni takmičarski folklorni festival “FOLKLOR BALKANA” i 5 festivalu “PEVAČKIH GRUPA” Ljubljana 29. avgusta 2015

JAVNA OBJAVA
U Ljubljani, dana: 15.05. 2015
Početak prijave: 15. maj 2015
Kraj prijave: 30. jun 2015

Kraj i datum održavanja: 29. avgusta 2015 (Društveni dom – velika dvorana Linhartova cesta 13 oko 18.00 časova) u Ljubljani, naselje Beržigrad

Najbolji takmičari koji budu uvršteni u prvo, drugo ili treće takmičarsko mesto, sleduje plakete (zlatna, srebrna ili bronzana SSDS) i diplome. Koja će takmičarima biti uručena u okviru međunarodne tradicionalne kulturne godišnje prezentacije VII “Veseli dani srpske dijaspore Slovenije”, koji traju u Ljubljani od 28 do 30. avgusta 2015. Učesnicima koji nisu uvršteni niti u jedno od tri takmičarska mesta biće uručene zahvalnice ili povelje organizatora. Upravo tako će biti od nastupajućih izabrana tri takmičarska mesta za najbolju prateću folklornu muziku, za najbolje folklorne narodne nošnje, kao i najbolju nastupajuću pevačku grupu “Zapevaj da te čuju”.
Obaveštenja u elektronskom mediju Srpska dijaspora www.srpska-dijaspora.org i www.srpski-knjizevnici.org. Za dodatne infiormacije možete se obratiti na gore navedenu adresu, gsm. 041/369-457 predsedniku SSDS Saši Gajiću ili predsedniku folklornog sektora te podpredsedniku Saveza Igoru Mitiću 031/883-675 ali putem elektronskih adresa: [email protected] ili [email protected].
Za takmičenje na ovom festivalu mogu se natjecati sva službeno registrovana kulturno umetnička folklorna društva iz zemlje i inustranstva koja pravovremeno pošalju svoje overene prijave i to za vreme objave. Prijave trebaju biti u slovenskom ili srpskom jeziku (ćirilica ili latinica), na gore navedenu adresu organizatora, sa naznakom: Ne otvaraj – prijava “FOLKLOR BALKANA” Ljubljana 29. avgusta 2015 (u Ljubljani). Nepotpune takmičarske prijave organizatori će izdvojiti iz rešavanja.

Za plakete i diplome V “FOLKLOR BALKANA” i V “PEVAČKIH GRUPA” 29. avgusta 2015 u Ljubljani biće izabrani najbolji takmičari koji budu uvršteni u prvo, drugo ili treće takmičarsko mesto. Žiri sačinjavaju pojedinci kao umetničke vođe folklornog društva koje se takmiči uz jednog člana iz sastava organizatora navedenog festivala. Prijavljuju se pojedinačni takmičarski folklori, koji će za svoje članstvo pokriti sve potrebne troškove (prenoćišta, prevoza prehrane) za navedene dane boravka i takmičenja. Organizator može isključivo na želju prijavljenih folklonih društava rezervisati hotelski smeštaj u nekom od ugodnijih hotela ili domova u Ljubljani ili njenoj užoj okolini. Cene prenoćišta po osobi sa doručkom su od 20 do 25,00 evra, dok se cene ručka kreću oko 6,00 eura.
Takmičarsko natjecanje biće vrednovano u skladu sa kriterijumima organizatora, koje dobije pre takmičenja, pročita, potpiše i overi odgovorno lice svakog nastupajućeg društva. Prijavitelj prijavljuje dve koreografije u slučaju dupliranja, organizator određuje jednu koja treba vremenski trajati oko 10 minuta. Pojedini Folklorni sastav poželjeno je da broji do 16 članova.
Plakete i diplome biće svečano uručene u velikoj dvorani Društvenog centra Ljubljana – Bežigrad, Linhartova cesta broj 13 u Ljubljani 29. avgusta 2015. Svim prijavljenim učesnicima želimo dobru zabavu uz puno sreće.
Za objavu u imenu organizatora podpredsednik SSDS i predsednik folklornog sektora Igor Mitić.
Godišnji međunarodni 5. tradicionalni takmičarski folklorni festival “FOLKLOR BALKANA” i 5 festivalu “PEVAČKIH GRUPA” Ljubljana 29. avgusta 2015 (u Ljubljani)

 

 

JAVNA OBJAVA

ZVEZA SRBSKE DIASPORE SLOVENIJE
САВЕЗ СРПСКЕ ДИЈАСПОРЕ СЛОВЕНИЈЕ
ZDRUŽENJE SRPSKIH KNJIŽEVNIKA V SLOVENIJI
УДРУЖЕЊЕ СРПСКИХ КЊИЖЕВНИКА У СЛОВЕНИЈИ
Linhartova cesta 13. Ljubljana 1109 p.p. 2595
E-pošta: [email protected] ili [email protected]
www.srpski-knjizevnici.org ili www.srpska-dijaspora.org
‘ 059/931-023 Fax.: (0) 1 5055-877, gsm. 041/369-457

P R I J A V N I C A

Godišnji međunarodno učešće na 5. takmičarskom godišnjem folklornom festivalu “FOLKLOR BALKANA” i 5 festivalu “PEVAČKIH GRUPA” 29. avgusta 2015 u Ljubljani i takmičenje pevačkih grupa “Zapevaj da te čuju” Ljubljana 2015

PRIJAVA ZA UČEŠĆE NA 5. FESTIVALU 29.08. 2015.godine

Naziv ansambla:
Grad:
Adresa:
Kontakt osoba: mobilni:_______________________

fiks. tel:_________________faks:_________________e–mail adresa:____________________

Broj članova KUD-a (učesnika i pratećeg osoblja):____________________________________

Koreografija:_______________________________________________________________
Koreografija:_______________________________________________________________
Orkestar: Akustični Matrica-CD
Pevačka grupa i naziv i rukovodilac: ………………………………………………….

Kratki opis ansambla (repertoar, nošnje, i sl.):

 

Izjava: Potvrđujem da sam pročitao i da prihvatam uslove festivala.

U ___________________________2015. godine

 

M.P. Odgovorno lice

___________________
Годишњи међународни 5. традиционални такмичарски фолклорни фестивал “ФОЛКЛОР БАЛКАНА” и 5 фестивал “ПЕВАЧКИХ ГРУПА” Љубљана 29. августа 2015 (у Љубљани)

 

ЈАВНА ОБЈАВА

ZVEZA SRBSKE DIASPORE SLOVENIJE
САВЕЗ СРПСКЕ ДИЈАСПОРЕ СЛОВЕНИЈЕ
ZDRUŽENJE SRPSKIH KNJIŽEVNIKA V SLOVENIJI
УДРУЖЕЊЕ СРПСКИХ КЊИЖЕВНИКА У СЛОВЕНИЈИ
Linhartova cesta 13. Ljubljana 1109 p.p. 2595
E-pošta: [email protected] ili [email protected]
www.srpski-knjizevnici.org ili www.srpska-dijaspora.org
‘ 059/931-023 Fax.: (0) 1 5055-877, gsm. 041/369-457

П Р И Ј А В Н И Ц А

Годишњи међународно учешће на 5. такмичарском годишњем фолклорном фестивалу “ФОЛКЛОР БАЛКАНА” и 5 фестивал “ПЕВАЧКИХ ГРУПА” 29. августа 2015 у Љубљани и такмичење певачких група “Запевај да те чују” Љубљана 2015

ПРИЈАВА ЗА УЧЕШЋЕ НА 5. ФЕСТИВАЛУ 29.08. 2015.године

Назив ансамбла:
Град:
Адреса:
Контакт особа: мобилни:_______________________

фикс. тел:_________________факс:_________________е–маил адреса:____________________

Број чланова КУД-а (учесника и пратећег особља):____________________________________

Кореографија:_______________________________________________________________
Кореографија:_______________________________________________________________
Оркестар: Акустични Матрица-ЦД
Певачка група и назив: ………………………………………………….

Кратки опис ансамбла (репертоар, ношње, и сл.):

 

Изјава: Потврђујем да сам прочитао и да прихватам услове фестивала.

У ___________________________2015. године

 

М.П. Одговорно лице

___________________