Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

TRADICIONALNI MEĐUNARODNI KONKURS »ZLATNO PERO« i »VITEZ POEZIJE« LJUBLJANA 2023

UDRUŽENJE SRPSKIH KNJIŽEVNIKA U SLOVENIJI

I EVROPSKE AKADEMIJE SRPSKIH NAUKA I UMETNOSTI

U  Ljubljani, dana 30. januara 2023

Razpisuje Međunarodni konkurs za književno priznanje i nagradu

»ZLATNO PERO« i »VITEZ POEZIJE« LJUBLJANA 2023«
Početak : 30. januar 2023

Kaj konkursa : 15. mart 2023

Međunarodno književno priznanje i nagradu »ZLATNO PERO« i »VITEZ POEZIJE« LJUBLJANA 2023«

za najbolju pjesmu dodjelićemo u  Derventi ili Gradišci na jednoj od zajedničkih prezentacija ili Ljubljana, Beograd.

 (tačan datum biće naknadno objavljen na elektronskim medijima Posavske novosti, Srpska dijaspora i Otadžbina  SSDS i USKS).
Najbolji takmičari koji budu uvršteni u prvo, drugo ili treće takmičarsko mjesto biće obaviješteni u roku do 60 dana po završetku konkursa pismenim putem i obavještenja u elektronskim medijima www.posavskenovosti.com ; www.srpska-dijaspora.orgwww.srpski-knjizevnici.org   i  FB.

Za međunarodno priznanje i nagradu »ZLATNO PERO« i »VITEZ POEZIJE«

LJUBLJANA 2023«

biće izabrane za svaki konkurs tri najbolje takmičarske pjesme koje odredi takmičarski žiri sa strane organizatora. Konkursne pjesme će biti vrednovane u skladu sa kriterijima organizatora, a rezultati konkursa biće objavljeni na sajtu: www.posavskenovosti.com ; www.srpska-dijaspora.orgwww.srpski-knjizevnici.org i www.akademija-ueasnu.com

POTPUNI  KONKURSNI  MATERIJAL

 • Teme pjesama: Različite – prva o zaljubljenim u prirodi, a druga o zavičaju ( ne kraća od 5, a ne duža od 13 strofa).
 • Autori stariji od 18. godina.
 • Ukoliko je prijavljena pjesma već bila objavljivana, nagrada i priznanje se poništavaju.
 • Poslati fotografiju, kraću biografiju, adresu autora, broj telefona, mejl adresu i popunjenu izjavu (Prilog 1).
 • Učesnici šalju jednu još ne objavljene pjesme u tri primjerka za svaki konkurs posebno.
 • Radove potpisati šifrom, a u istoj koverti poslati rješenje iste.
 • Radovi trebaju biti na srpskom jeziku (ćirilica ili latinica) za čije autorstvo odgovaraju kandidati.
 • Pisati u fontu Times New Roman 12 u rasponu stihova veličine 12 t.
 • Radovi ne smiju da vrijeđaju vjerski, nacionalni i polni identitet.
 • Radove procjenjuje tročlani, a po potrebi petočlani stručni žiri formiran u sklopu organizatora.
 • Pristigli radovi se ne vraćaju.
 • Nepotpune prijave na konkurse  neće se  uzimati za rešavanje.

Nagrada se sastoji od plaketa, priznanja, medalja, znački, diploma, zahvalnica i povelja USKS, SSDS ili UEASNU.

Za postignuto prvo takmičarsko mjesto: zlatna plaketa ili medalja, zahvalnica i povelja,   USKS, SSDS ili UEASNU.

Za postignuto drugo takmičarsko mjesto: srebrna plaketa ili medalja, povelja USKS, SSDS ili UEASNU.

Za postignuto treće takmičarsko mjesto: bronzana plaketa ili medalja, povelja USKS, SSDS ili UEASNU.

NAPOMENA-za ovaj konkurs žiri će primijeniti Pravilnik o nagradama i takmičenjima (nagrađivani iz prošlih godina nemaju prava učešća) USKS, SSDS ili UEASNU. Nagrađeni su dužni na dan uručenja svoja priznanja i nagrade lično preuzeti, u suprotnom se ista vraćaju na zalogu organizatora.

Moguće je, u slučaju da dođe veći broj kvalitetnih pesama, da se organizatori dogovore i  dodatno vrednuju za oba konkursa po 3 pesme za diplomu uz zlatnu značku USKS, SSDS ili UEASNU.

Radove slati isključivo običnom poštom u vezi poštarskog predala (sandučeta), a adresirati latinicom (inače ćirilicu  pošta vrati nazad) na adresu: za prvi Združenje srpskih književnikov Slovenije ili za drugi konkurs Združenje Evropske Akademije srbskih znanosti in umetnosti, Trg prekomorskih brigad 1 Ljubljana 1001 p.p 2315 Slo.

Sa naznakom : Ne otvaraj – Međunarodni konkurs književnog priznanja i nagrade USKS  »ZLATNO PERO« i  za  UEASNU »VITEZ POEZIJE« LJUBLJANA 2023« Važno je okružiti za koji se konkurs  konkuriše.

Za dodatne informacije: [email protected] ili [email protected]

UDRUŽENJE SRPSKIH KNJIŽEVNIKA U SLOVENIJI

I EVROPSKE AKADEMIJE SRPSKIH NAUKA I UMETNOSTI

Predsednik Saša Gajić prof.

IZJAVA ZA TRADICIONALNI GODIŠNJI MEĐUNARODNI KONKURS ZA KNJIŽEVNO PRIZNANJE I NAGRADU »ZLATNO PERO« i »VITEZ POEZIJE« LJUBLJANA 2023«

Ime i prezime učesnika/ce:………………………………………………….

Datum i mjesto rođenja : …………………………………………………..

Jedinstven matični broj : …………………………………………………..

Adresa boravka :…………………………………………………………..

Adresa e-pošte :……………………………………………………………

Broj telefona :……………………………………………………………..

Zanimanje,stepen obrazovanja :……………………………………………

Napomena!!! 

Vaši lični podaci biće kao takvi zaštićeni i upotrebljeni isključivo za potrebe konkursa.

Dozvoljavam objavu svojih autorskih pjesama u medijima Posavske Novosti, Srpska dijaspora i revije »Otadžbina«  bez bilo kakvih nadoknada u slučaju, da me žiri konkursa kroz raspisane kriterije izabere ili ne.

Kao učesnik izjavljujem, da nemam nikakvih primjedbi na objavljeni konkurs i slažem se sa svim tekstualno navedenim konceptom, kao i pravilnikom organizatora i samim izbornim kriterijima.  Na osnovu navedenog  učestvujem na navedenom konkursu.Prilikom  moguće uspješnosti lično ću doći, preuzeti svoje priznanje ili slično što me pripada, a ako ne dođem smatrajte, da nagradu i priznanje ne želim primiti.

U   ………………………………

Datum: ……………………………

                                                                Izjavu ovjeravam svojeručnim potpisom: …………………