Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

SRBIMA U CELOM SVETU

Udruženje evropske akademije srpskih nauka i umetnosti (UEASNU) iz Ljubljane

Cilj ovog Udruženja je prvenstveno da podstiče kontakte između naučnika i umjetnika srpskog porijekla, nezavisno od njihove vjeroisovijesti, političkog mišljenja ili različitog geografskog porijekla, a sve sa ciljem unapređenja ličnih, profesionalnih i prijateljskih odnosa. Vodeći se tim, svi  zainteresovani na mnogim poljima mogu se aktivirati u različitim oblastima:     

 • humanističke nauke
 • medicina
 • umjetnost
 • prirodne nauke
 • društvene nauke, pravo, ekonomija
 • tehničke nauke i nauke o životnoj sredini
 • svjetske religije

Osim pomenutog, cilj Udruženja je da se doprinosi istorijskom i kulturnom obrazovanju mladih, da se doprinese očuvanju kulturne, vjerske i istorijske autentičnosti Srba održavanjem veza prijateljstva i unapređivanjem  saradnje između Srba u Evropi i svijetu. Takođe, cilj je i da se bori  protiv svih vrsta diskriminacije i uvreda, a sa tim u vezi i da zastupa  i, ako je potrebno, brani prava, interese i težnje svojih članova, kao i Srba u cjelini koji imaju pravo da slobodno iznose svoja mišljenja i zahtjeve.

Ovo udruženje djeluje  u Sloveniji, kao i u svim članicama EU i cijelom svijetu gdje ima mogućnosti za to i gdje ima Srba . Svoje djelovanje izvodi preko svojih podružnica, koje formira sa svojim članovima u određenim zemljama. Podružnice u formiranjusu u: Austriji, Ruskoj Federaciji, Švedskoj, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Makedoniji, BiH, Srbiji i Kanadi.

  Djelatnosti Udruženja su mnogobrojne: od organizovanja kulturnih i društvenih ili obrazovnih događaja, koji će doprinijeti unapređenju svrhe UEASNU, pa sve do organizovanja stručnih konferencija , okruglih stolova, seminara itd., a sve sa ciljem održavanja prijateljstva i promovisanja saradnje između Srba u Evropi i svijetu.

UEASNU će upotrijebiti sva pravna sredstva djelovanja na nacionalnom ili međunarodnom planu koja će doprinijeti postizanju svojih ciljeva, pozivajući se na sve Međunarodne konvencije i Ugovore.

Ova sredstva uključuju:

-Kampanje i apele na javno mnjenje protiv navedenih kršenja ljudskih prava

– Pribjegavanje nadležnim ili međunarodnim sudovima zahtijevajući da se kazne autori prekršaja

-Pružanje moralne i pravne podrške žrtvama koje su bespravno osuđene , kao i mnoga druga sredstva 

UEASNU se sastoji od četiri vrste članova: 

 • Punopravni članovi: Srbi, ili porijeklom Srbi, naučnici, književnici, umjetnici, univerzitetski  diplomirani stručnjaci (na zahtijev i uz prijedlog jednog punopravnog člana Akademije)
 • Počasni članovi: biraju se od strane Izvršnog savjeta  UEASNU za izuzetan doprinos u oblasti umjetnosti i nauke.
 • Pridruženi članovi: naučnici, književnici, umjetnici ili građani sa univerzitetskom diplomom bez obzira na nacionalnost i porijeklo.
 • Članovi dobrotvori: mogu biti fizička i pravna lica  i oni plaćaju godišnji dobrotvorni prilog .

Skupština je najveći organ UEASNU i čine je svi čanovi iz podružnica gdje su formirane. UEASNU takođe dodjeljuje i međunarodne nagrade, povelje i priznanja pojedincima koji su značajno doprinijeli dobrobiti čovječanstva u nuci, obrazovanju, knjževnom i umjetničkom stvaralaštvu ili borbi za očuvanje i mir.

Generalni sekretar UEASNU mr Rajka Golić