Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Međunarodni konkurs za epske pesme »ZLATNE GUSLE« 2019

УДРУЖЕЊЕ СРПСКИХ КЊИЖЕВНИКА У СЛОВЕНИЈИ И

СРПСКО КЊИЖЕВНО ДРУШТВО „ЗАВЕТ ВИДОВДАНУ“ БЕОГРАД

О  Р Г  А Н И  З У Ј У

  1. годишњи традиционални такмичарски фестивал „Златне гусле“

Београд – Љубљана 2019.

ЈАВНА ОБЈАВА – ОГЛАС

У Београду, на Божић, 07.01.2019 Љета Господњег, бр. 3-1/ССДСССКДЗВ/УСКС-2019

Почетак огласа: 07.01.2019.

Крај огласа: На Васкрс, 28.04.2019

Датум одржавања манифестације: На Петровдан, 12.07.2019. у Београду.

Најбољим такмичарима који буду изабрани за прво, друго и треће такмичарско мјесто додјељују се плакете (златна, сребрена и бронзана) са повељама, те лента за освојено прво такмичарско мјесто, која ће бити уручена у оквиру традиционалне годишње културне презентације у Београду, на Петровдан 2019. Љета Господњег.

За ове награђене путне трошкове (повратне аутобуске карте и ноћење у Београду за ионе који су удаљени од Београда више од 200 км) покриваће УСКС.

Организатори ће се договорити да награде још три учесника, којима ће бити уручене дипломе и златне значке с тим да ће се сами побринути за трошкове око доласка и преузимања ових награда.

Учесницима који нису добитници награда биће уручене захвалнице и дипломе организатора.

Такмичари морају бити аутори епског текста (десетерац или осмерац) као и способни да награђену пјесму отпјевају уз гусле на презентацији такмичења „Златне гусле“ Београд-Љубљана 2019.

Обавјештења у електронским медијима: www.srpska-dijaspora.org i www.srpski-knjizevnici.org.

За додатне информације обратити се на горе наведене адресе или на 041/369-457 предсједнику ССДС Саши Гајићу или предсједнику СКД „ЗАВЕТ ВИДОВДАНУ“ Маријани Тривић, те потпредсједнику СКД „Завет Видовдану“ Милораду Шаровићу или путем електронских адреса [email protected] или  [email protected] или [email protected]

За такмичење на овом фестивалу могу се пријавити сви појединци и чланови културноумјетничких друштава, гусларских друштава и удружења и сви остали појединци који испуњавају услове огласа, а који благовремено пошаљу своје овјерене пријаве и радове.

Пријављују се три пјесме од којих се једна, првонаграђена, пјева уз звуке гусала.

Такмичари могу имати од 15 до 85 година старости.

Пријаве требају бити на Српском језику на горе наведене адресе са назнаком: НЕ ОТВАРАЈ – 4. годишњи традиционални такмичарски фестивал „ЗЛАТНЕ ГУСЛЕ“ Београд – Љубљана 2019.

Жири ће сачињавати стручњаци које одреде организатори.

Сви који буду присутни на презентацији, пратиоци и представници друштава и удружења, осим оних првонаграђених, сносиће сами трошкове пута, боравка и прехране у дане одржавања фестивала.

Организатори се могу по жељи друштава, удружења или појединаца побринути за резервације у Хотелима у мјесту одржавања фестивала.

Цијене можемо јавити по добијеним захтјевима.

Свим пријављеним учесницима, гостима и награђенима желимо лијепу и угодну забаву и боравак у Београду!

У име организатора: Предсједница СКД Завет Видовдану Маријана Тривић и УСКС Саша Гајић.

П Р И Ј А В А

  1. годишњи традиционални такмичарски гусларски фестивал „ Златне гусле“ Београд – Љубљана 2019.

ПРИЈАВА ЗА УЧЕШЋЕ НА 4. ФЕСТИВАЛУ 2019. Године.

Име и презиме кандидата такмичара:………………………………..………………………………..………………………………..

Град:………………………………..………………………………..………………………………..

Адреса:………………………………..………………………………..………………………………..

Контакт телефон мобилни:………………………………..

Фиксни телефон:……………………………….. факс:……………………………….. e–mail адреса: ………………………………..

Број чланова пратилаца такмичара:………………………………..………………………………..………………………………..

Назив такмичарских пјесама:………………………………..………………………………..………………………………..………………………………..

Вођа екипе:………………………………..………………………………..………………………………..………………………………..

Извођење: ………………………………..………………………………..………………………………..………………………………..

Кратки опис наступа и ношње:

Изјава: Потврњујем да сам прочитао и да прихватам све услове фестивала:

У………………………………..……………………………….. 2019. godine

Напомена: Сви лични подаци  биће као такви заштићени и употријебљени искључиво за потребе огласа.

Слажем се са објавом, са критеријима и правилницима организатора. Дозвољавам објаву својих пјесама у свим медијима по избору организатора, као што су „Српска дијаспора“, ревија „ ОТАЏБИНА“  без икакве надокнаде у свим случајевима, изабран или не. На основи наведенога, и учествујем за наведени конкурс и приликом могуће успешности лично ћу доћи преузети своју награду, признање или слично што ме припада, како ме у супротном организатори неби отписали као незаинтересованог или слично, што сматрам да имају право.

У …………………………., дана,: …………….………..…

Изјаву овјеравам својеручним потписом : ………………….……………

М.П.         Потпис такмичара: ………………………………..

Međunarodni konkurs za epske pesme »ZLATNE GUSLE« 2019

UDRUŽENJE SRPSKIH KNJIŽEVNIKA U SLOVENIJI I

SRPSKO KNJIŽEVNO DRUŠTVO „ZAVET VIDOVDANU“ BEOGRAD

O  R G  A N I  Z U J U

  1. godišnji tradicionalni takmičarski festival „Zlatne gusle“

Beograd – Ljubljana 2019.

JAVNA OBJAVA – OGLAS

U Beogradu, na Božić, 07.01.2019 Ljeta Gospodnjeg, br. 3-1/SSDSSSKDZV/USKS-2019

Početak oglasa: 07.01.2019.

Kraj oglasa: Na Vaskrs, 28.04.2019

Datum održavanja manifestacije: Na Petrovdan, 12.07.2019. u Beogradu.

Najboljim takmičarima koji budu izabrani za prvo, drugo i treće takmičarsko mjesto dodjeljuju se plakete (zlatna, srebrena i bronzana) sa poveljama, te lenta za osvojeno prvo takmičarsko mjesto, koja će biti uručena u okviru tradicionalne godišnje kulturne prezentacije u Beogradu, na Petrovdan 2019. Ljeta Gospodnjeg.

Za ove nagrađene putne troškove (povratne autobuske karte i noćenje u Beogradu za ione koji su udaljeni od Beograda više od 200 km) pokrivaće USKS.

Organizatori će se dogovoriti da nagrade još tri učesnika, kojima će biti uručene diplome i zlatne značke s tim da će se sami pobrinuti za troškove oko dolaska i preuzimanja ovih nagrada.

Učesnicima koji nisu dobitnici nagrada biće uručene zahvalnice i diplome organizatora.

Takmičari moraju biti autori epskog teksta (deseterac ili osmerac) kao i sposobni da nagrađenu pjesmu otpjevaju uz gusle na prezentaciji takmičenja „Zlatne gusle“ Beograd-Ljubljana 2019.

Obavještenja u elektronskim medijima: www.srpska-dijaspora.org i www.srpski-knjizevnici.org.

Za dodatne informacije obratiti se na gore navedene adrese ili na 041/369-457 predsjedniku SSDS Saši Gajiću ili predsjedniku SKD „ZAVET VIDOVDANU“ Marijani Trivić, te potpredsjedniku SKD „Zavet Vidovdanu“ Miloradu Šaroviću ili putem elektronskih adresa [email protected] ili  [email protected] ili [email protected]

Za takmičenje na ovom festivalu mogu se prijaviti svi pojedinci i članovi kulturnoumjetničkih društava, guslarskih društava i udruženja i svi ostali pojedinci koji ispunjavaju uslove oglasa, a koji blagovremeno pošalju svoje ovjerene prijave i radove.

Prijavljuju se tri pjesme od kojih se jedna, prvonagrađena, pjeva uz zvuke gusala.

Takmičari mogu imati od 15 do 85 godina starosti.

Prijave trebaju biti na Srpskom jeziku na gore navedene adrese sa naznakom: NE OTVARAJ – 4. godišnji tradicionalni takmičarski festival „ZLATNE GUSLE“ Beograd – Ljubljana 2019.

Žiri će sačinjavati stručnjaci koje odrede organizatori.

Svi koji budu prisutni na prezentaciji, pratioci i predstavnici društava i udruženja, osim onih prvonagrađenih, snosiće sami troškove puta, boravka i prehrane u dane održavanja festivala.

Organizatori se mogu po želji društava, udruženja ili pojedinaca pobrinuti za rezervacije u Hotelima u mjestu održavanja festivala.

Cijene možemo javiti po dobijenim zahtjevima.

Svim prijavljenim učesnicima, gostima i nagrađenima želimo lijepu i ugodnu zabavu i boravak u Beogradu!

U ime organizatora: Predsjednica SKD Zavet Vidovdanu Marijana Trivić i USKS Saša Gajić.

P R I J A V A

  1. godišnji tradicionalni takmičarski guslarski festival „ Zlatne gusle“ Beograd – Ljubljana 2019.

PRIJAVA ZA UČEŠĆE NA 4. FESTIVALU 2019. Godine.

Ime i prezime kandidata takmičara: ………………………………..………………………………..………………………………..

Grad: ………………………………..………………………………..………………………………..

Adresa: ………………………………..………………………………..………………………………..

Kontakt telefon mobilni:………………………………..…………………….

Fiksni telefon:……………………………….. faks:……………………………….. e–mail adresa:………………………………..

Broj članova pratilaca takmičara:………………………………..………………………………..

Naziv takmičarskih pjesama:………………………………..………………………………..………………………………..

Vođa ekipe:………………………………..………………………………..………………………………..

Izvođenje: ………………………………..………………………………..………………………………..

Kratki opis nastupa i nošnje: ………………………………..………………………………..………………………………..

Izjava: Potvrnjujem da sam pročitao i da prihvatam sve uslove festivala: ………………………………..………………………………..

U………………………………..………………….. 2019. godine

Napomena: Svi lični podaci  biće kao takvi zaštićeni i upotrijebljeni isključivo za potrebe oglasa.

Slažem se sa objavom, sa kriterijima i pravilnicima organizatora. Dozvoljavam objavu svojih pjesama u svim medijima po izboru organizatora, kao što su „Srpska dijaspora“, revija „ OTADŽBINA“  bez ikakve nadoknade u svim slučajevima, izabran ili ne. Na osnovi navedenoga, i učestvujem za navedeni konkurs i prilikom moguće uspešnosti lično ću doći preuzeti svoju nagradu, priznanje ili slično što me pripada, kako me u suprotnom organizatori nebi otpisali kao nezainteresovanog ili slično, što smatram da imaju pravo.


U …………………………., dana,: …………….………..…

Izjavu ovjeravam svojeručnim potpisom : ………………….……………

M.P.         Potpis takmičara: ………………………………..