Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

MEĐUNARODNI PESNIČKI KONKURS »PESMA GODINE« EU I BALKANA 2024

MEĐUNARODNI PESNIČKI KONKURS »PESMA GODINE« EU I BALKANA 2024

ZDRUŽENJE EVROPSKE AKADEMIJE

SRBSKIH ZNANOSTI IN UMETNOSTI

ASSOCIATION OF EUROPEN ACADEMIY

OF SERBIAN SCINCES AND ARTS

Razpisuje Međunarodni konkurs za književno priznanje i nagradu »PESMA GODINE« EU I BALKANA 2024
Početak : 10. jul 2024

Kaj konkursa : 10. septembar 2024

Međunarodno književno priznanje i nagradu  »PESMA GODINE« EU I BALKANA 2024

za najbolju pjesmu dodjelićemo u  Sloveniji, Srpskoj ili Srbiji.

 (tačan datum biće naknadno objavljen na elektronskim medijima Srpska dijaspora i Otadžbina  SSDS i USKS).
Najbolji takmičari koji budu uvršteni u prvo, drugo ili treće takmičarsko mjesto biće obaviješteni u roku do 60 dana po završetku konkursa pismenim putem i obavještenja u elektronskim medijima www. akademija-ueasnu.com; www.srpska-dijaspora.orgwww.srpski-knjizevnici.org   i  FB.

Za međunarodno priznanje i nagradu  »PESMA GODINE« EU I BALKANA 2024

biće izabrane tri najbolje takmičarske pjesme koje odredi takmičarski žiri sa strane organizatora. Konkursne pesme će biti vrednovane u skladu sa Pravilnikom o nagradama i priznanjima, njegovim organizatorskim kriterijima, a rezultati konkursa biće objavljeni na sajtu: www.srpska-dijaspora.orgwww.srpski-knjizevnici.org i www.akademija-ueasnu.com

POTPUNI  KONKURSNI  MATERIJAL

 • Teme pjesme su ljubavna, prošle, neuzvraćene ili sadašnje (ne kraća od 6, a ne duža od 13 strofa).
 • Autori stariji od 18. godina.
 • Ukoliko je prijavljena pesma već bila objavljivana, nagrada i priznanje se poništavaju.
 • Poslati fotografiju, kraću biografiju, adresu autora, broj telefona, mejl adresu i popunjenu izjavu
 • (Prilog 1).
 • Učesnici šalju tri još ne objavljene pesme u tri primerka za svaki konkurs posebno.
 • Radove potpisati šifrom, a u istoj koverti poslati rešenje iste.
 • Radovi trebaju biti na srpskom jeziku (ćirilica ili latinica) za čije autorstvo odgovaraju kandidati.
 • Pisati u fontu Times New Roman 12 u rasponu stihova veličine 12 t.
 • Radovi ne smeju da vređaju verski, nacionalni i polni identitet.
 • Radove procenjuje tročlani, a po potrebi petočlani stručni žiri formiran u sklopu organizatora.
 • Pristigli radovi se ne vraćaju.
 • Nepotpune prijave na konkurse  neće se  uzimati za rešavanje.

NAPOMENA – Nagrade se sastoji od: statua, pehara, plaketa, priznanja, medalja, znački, diploma, zahvalnica i povelja USKS, SSDS ili UEASNU (ako je organizator došao do primerne donacije na račun svoga subjekta može se odlučiti i na dodatnu novčanu nagradu isključivo za prvo konkursno mesto).

1.Za postignuto prvo takmičarsko mesto: priznanje ili povelja, »zlatna plaketa ili medalja« (statua ili pokal) i zahvalnica, USKS, SSDS ili UEASNU.

2.Za postignuto drugo takmičarsko mesto: priznanje ili povelja, »srebrna plaketa ili medalja« (statua ili pokal) i zahvalnica,   USKS, SSDS ili UEASNU.

3.Za postignuto treće takmičarsko mesto: priznanje ili povelja, »bronzana plaketa ili medalja« (statua ili pokal) i zahvalnica,   USKS, SSDS ili UEASNU.

Dodatne tri nagrade su moguće sa diplomama, zahvalnicama i »ZLATNIM ZNAČKAMA«

NAPOMENA-za ovaj konkurs žiri će primeniti isključivo Pravilnik o nagradama i takmičenjima (nagrađivani iz prošlih godina za isti naziv konkursa nemaju prava učešća) USKS, SSDS ili UEASNU. Nagrađeni su dužni na dan uručenja svoja priznanja i nagrade lično preuzeti, u suprotnom se ista vraća na zalogu organizatora.

Radove slati isključivo običnom poštom u vezi poštarskog predala (sandučeta), a adresirati latinicom (inače ćirilicu  pošta vrati nazad) na adresu: Združenje Evropske Akademije srbskih znanosti in umetnosti, Trg prekomorskih brigad 1 ili Celovška cesta 134. Ljubljana 1001 p.p 2315 Slovenija.

Sa naznakom : Ne otvaraj – Međunarodni konkurs književnog priznanja i nagrade UEASNU  »PESMA GODINE« EU I BALKANA 2024

Za dodatne informacije

[email protected] ili [email protected]

UDRUŽENJE EVROPSKE AKADEMIJE SRPSKIH NAUKA I UMETNOSTI

Predsednik Saša Gajić

ZDRUŽENJE EVROPSKE AKADEMIJE SRBSKIH ZNANOSTI IN UMETNOSTI

ASSOCIATION OF EUROPEN ACADEMIY OF SERBIAN SCINCES AND ARTS

Trg prekomorskih brigad 1 ili Celovška cesta 134. Ljubljana 1001 p.p 2315 Slovenija.

IZJAVA ZA TRADICIONALNI GODIŠNJI MEĐUNARODNI KONKURS ZA KNJIŽEVNO PRIZNANJE I NAGRADU  »PESMA GODINE« EU I BALKANA 2024

Ime i prezime učesnika/ce:………………………………………………….

Datum i mjesto rođenja : …………………………………………………..

Jedinstven matični broj (neobavezan): …………………………………………………..

Adresa boravka :…………………………………………………………..

Adresa e-pošte :……………………………………………………………

Broj telefona :……………………………………………………………..

Zanimanje, stepen obrazovanja :……………………………………………

Napomena!!!!  

Vaši lični podaci od organizatora biće kao takvi zaštićeni i upotrebljeni isključivo za potrebe konkursa. Inače, ako ih ne želite popuniti, imate na takav postupak ličnu odluku, mada tada vaša prijava neće biti u celini kompletirana.

Dozvoljavam objavu svojih autorskih pjesama u medijima Srpska dijaspora i revije »Otadžbina«  bez bilo kakvih nadoknada u slučaju, da me žiri konkursa kroz raspisane kriterije izabere ili ne.

Kao učesnik izjavljujem, da nemam nikakvih primjedbi na objavljeni konkurs i slažem se sa svim tekstualno navedenim konceptom, kao i Pravilnikom o priznanjima i nagradama organizatora i samim izbornim kriterijima.  Na osnovu navedenog  učestvujem na navedenom konkursu.Prilikom  moguće uspešnosti lično ću doći, preuzeti svoje priznanje ili slično što me pripada, a ako ne dođem smatrajte, da nagradu i priznanje ne želim primiti.

U   ………………………………

Datum: ……………………………                                            Izjavu ovjeravam   svojeručnim potpisom: ………………