Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

»ZLATNO PERO LJUBLJANA 2021«

 

UDRUŽENJE SRPSKIH KNJIŽEVNIKA U SLOVENIJI I EVROPSKA AKADEMIJA SRPSKIH NAUKA I UMETNOSTI

U  Ljubljani, dana 30. juna 2021

Međunarodni konkurs za književno priznanje i nagradu

»ZLATNO PERO LJUBLJANA 2021«Početak : 30. juni 2021

Kaj konkursa : 30. juli 2021.

Književno međunarodno priznanje i nagradu »ZLATNO PERO«

za najbolju pjesmu dodjelićemo u  Derventi ili Gradišci na jednoj od zajedničkih prezentacija »ZLATNO PERO«

(tačan datum biće naknadno objavljen na elektronskim medijima Posavske novosti, Srpska dijaspora i Otadžbina  SSDS i USKS).
Najbolji takmičari koji budu uvršteni u prvo, drugo ili treće takmičarsko mjesto biće obaviješteni u roku do 45 dana po završetku konkursa pismenim putem i obavještenja u elektronskim medijima www.posavskenovosti.com ; www.srpska-dijaspora.org  ;  www.srpski-knjizevnici.org   i  FB.

Za međunarodno priznanje i nagradu »ZLATNO PERO«

biće izabrane tri najbolje takmičarske pjesme koje odredi takmičarski žiri sa strane organizatora uz pomoć predhodne objave i glasova publike (ocjena od 1-5 ). Konkursne pjesme će biti vrednovane u skladu sa kriterijima organizatora, a uži izbor i rezultati konkursa biće objavljeni na sajtu: www.posavskenovosti.com ; www.srpska-dijaspora.org  i  www.srpski-knjizevnici.org

POTPUNI  KONKURSNI  MATERIJAL

 • Teme pjesama: Različite o ružama ( ne kraća od 5, a ne duža od 10 strofa).
 • Autori stariji od 18. godina.
 • Ukoliko je prijavljena pesma već bila objavljivana, nagrada i priznanje se poništavaju.
 • Poslati fotografiju, kraću biografiju, adresu autora, broj telefona, mejl adresu i popunjenu izjavu (Prilog 1).
 • Učesnici šalju jednu još ne objavljene pjesme u tri primjerka.
 • Radove potpisati šifrom, a u istoj koverti poslati rješenje iste.
 • Radovi trebaju biti na srpskom jeziku(ćirilica ili latinica) za čije autorstvo odgovaraju kandidati.
 • Pisati u fontu Times New Roman 12.
 • Radovi ne smiju da vrijeđaju vjerski, nacionalni i polni identitet.
 • Radove procjenjuje tročlani stručni žiri formiran u sklopu organizatora.
 • Pristigli radovi se ne vraćaju.

Nagrada se sastoji od plaketa, priznanja, medalja, znački, diploma, zahvalnica i povelja USKS ili SSDS:

 • Za postignuto prvo takmičarsko mjesto: zlatna plaketa ili medalja, zahvalnica i povelja,  USKS ili SSDS.
 • Za postignuto drugo takmičarsko mjesto: srebrna plaketa ili medalja, povelja USKS ili SSDS.
 • Za postignuto treće takmičarsko mjesto: bronzana plaketa ili medalja, povelja USKS ili SSDS.

NAPOMENA-za ovaj konkurs žiri će primijeniti Pravilnik o nagradama i takmičenjima (nagrađivani iz prošlih godina nemaju prava učešća) USKS i SSDS uz pomoć čitanja do 10 pesama užeg izbora pod šiframa o kojima dodatno glasaju prisutni (oni koji glasaju mogu glasati samo za 3 kandidata).  Nagrađeni su dužni na dan uručenja svoja priznanja i nagrade lično preuzeti, u suprotnom se ista vraćaju na zalogu organizatora.

Radove slati isključivo običnom poštom na adresu:  Združenje srpskih književnikov Slovenije, Trg prekomorskih brigad 1 Ljubljana p.p 2315 Slo.

Sa naznakom : Ne otvaraj – Međunarodni konkurs književnog priznanja i nagrade »ZLATNO PERO 2021«.

Za dodatne informacije

Kontakt osoba:  Saša Gajić mob: 00386-41-369-457 i Nenad Simić  mob: + 387 66 714 292 el.pošta: [email protected]

IZJAVA ZA TRADICIONALNI GODIŠNJI MEĐUNARODNI KONKURS ZA KNJIŽEVNO PRIZNANJE I NAGRADU »ZLATNO PERO 2021«

 

Ime i prezime učesnika/ce: ___________________________________

Datum i mjesto rođenja : _______________________________________

Jedinstven matični broj : ______________________________________

Adresa boravka : ______________________________________________

Adresa e-pošte : ______________________________________________

Broj telefona : _______________________________________________

Zanimanje,stepen obrazovanja : _________________________________

 

Napomena!!!!  

Vaši lični podaci biće kao takvi zaštićeni i upotrebljeni isključivo za potrebe konkursa.

 

Dozvoljavam objavu svojih autorskih pjesama u medijima Posavske Novosti, Srpska dijaspora i revije »Otadžbina«  bez bilo kakvih nadoknada u slučaju, da me žiri konkursa kroz raspisane kriterije izabere ili ne.

Kao učesnik izjavljujem, da nemam nikakvih primjedbi na objavljeni konkurs i slažem se sa svim tekstualno navedenim, kao i pravilnikom organizatora i samim izbornim kriterijima.Na osnovu navedenog  učestvujem na navedenom konkursu.Prilikom  moguće uspješnosti lično ću doći, preuzeti svoje priznanje ili slično što me pripada, a ako ne dođem smatrajte, da nagradu i priznanje ne želim primiti.

 

U   _________________________

Datum: _____________________

 

Izjavu ovjeravam svojeručnim potpisom: _____________________