Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Удружење ветерана РС Додику: Опаметите се или идемо и ми на протесте

Удружење ветерана РС-а први су који разбијају шутњу у том ентитету и јавно саопћавају тамошњој власти да се не опушта, јер није радила довољно да би то себи могла дозволити. Протеста ће кажу бити и у Републици Српској уколико предсједник ентитета Милорад Додик не схвати озбиљно њихове захтијеве.
“Лакомислена, наивна, па чак и цинична изјава предсједнице Владе Републике Српске о томе како је Република Српска сређена, а и пријетећи тон поруке предсједника Републике Српске, како ће држава наћи механизме да спријечи побуну, не уклапају се у заповијест за одбрану Републике од преливања хаоса из ФБиХ-а.

Напротив, то је додатно доливање уља на ватру чији су потпаљивачи управо носиоци власти на свим нивоима који по сваку цијену желе да одрже државу на криминалу, корупцији, непотизму и ужасном образовању чије последице већ долазе на наплату”, стоји у саопћењу овог Удружења.

Они су у саопћењу такођер врло јано дали до знања да прича владајућих структура у РС-у о тобожњем патриотизму не пије воде и да гладан народ више нема разумијевања за нерад.

“Ма колико се клели у свој патриотизам, називајући издајницима све оне који више вјерују својим очима него мирнодопском бусању у груди јуначке, ми ветерани Војске Републике Српске нећемо предати тапију на Републику, него их позивамо да предузму прве кораке да нам се не деси Федерација”, преносе РТВ БН и портал Истинито.

Удружење је прецизирало и своје захтијеве Милораду Додику и владајућем СНСД-у, а то су:

“Предсједник Републике Српске, по својој уставној обавези о изражавању јединства, дужан је Предсједника БОРС-а (борачка организација у РС) Пантелију Ћургуза, одмах да позове на давање оставке без одлагања, јер га је на ту функцију предсједник Републике и устоличио без икакве уставне обавезе.

Ћургуз већ одавно не представља огромну већину незадовољних демобилисаних ветерана рата чије је незадовољство достигло врхунац пристајањем на понижавајући Закон о борцима и инвалидско-борачкој заштити, чак и мимо ставова мале групе коју представља.

Уколико то предсједник РС не уради најкасније до 15. фебруара у 12. сати ветерани Војске Републике Српске крећу у потписивање петиције под називом: “Да нам се не деси Федерација” у којој ће оставка Пантелије Ћургуза остати прва од десет тачака припремљене петиције.

У међувремену, од свих носиоца функција у РС захтијевамо да на све састанке на који се позивају представници борачких категорија учествују и представници ветерани Војске Републике Српске.

Захтјевамо од предсједника Републике Српске да најкасније до првог марта опозове Ранка Шкрбића, амбасадора у Београду и препусти га органима гоњења и тиме да први знак добре воље да као предсједник РС не игнорише свој народ.

Под овом тачком захтјевамо и јавну и недвосмислену подршку свих структура власти и опозиције да чврсто стане иза Министарства унутрашњих послова које у приоритет мора узети предмете пљачкашке приватизације и кренути у коначни обрачун са тајкунима који су на радничкој муци и превари свих нас створили империје у земљи и иноземству.

У овом тренутку не желимо фабриковати захтјеве него испитати вољу носиоца власти у РС коју смо им повјерили на чување, да ли стварно чувају Републику Српску или армирану криминалну структуру и своје послушнике.

За разлику од свих плаћених републичких и државних служби ми смо “Улицу и мотке“ предвидјели, као што и оставку координатора полицијских структура на нивоу БиХ видимо као увод у поновно постављање реформе полиције на дневни ред.

Стратегија и тактика су прије свега војне дисциплине и ми их јако добро разумијемо. Зато морате знати предсједниче РС да су нам и ваша стратегија и тактика као и циљеви свих политичких вођа у Републици Српској провидне. Зато у памет се функционери! Док сву војску погубили нисте”, стоји у саопћењу ове организације, којег смо пренијели у цијелости.

Udruženje veterana RS Dodiku: Opametite se ili idemo i mi na proteste
Udruženje veterana RS-a prvi su koji razbijaju šutnju u tom entitetu i javno saopćavaju tamošnjoj vlasti da se ne opušta, jer nije radila dovoljno da bi to sebi mogla dozvoliti. Protesta će kažu biti i u Republici Srpskoj ukoliko predsjednik entiteta Milorad Dodik ne shvati ozbiljno njihove zahtijeve.
“Lakomislena, naivna, pa čak i cinična izjava predsjednice Vlade Republike Srpske o tome kako je Republika Srpska sređena, a i prijeteći ton poruke predsjednika Republike Srpske, kako će država naći mehanizme da spriječi pobunu, ne uklapaju se u zapovijest za odbranu Republike od prelivanja haosa iz FBiH-a.

Naprotiv, to je dodatno dolivanje ulja na vatru čiji su potpaljivači upravo nosioci vlasti na svim nivoima koji po svaku cijenu žele da održe državu na kriminalu, korupciji, nepotizmu i užasnom obrazovanju čije posledice već dolaze na naplatu”, stoji u saopćenju ovog Udruženja.

Oni su u saopćenju također vrlo jano dali do znanja da priča vladajućih struktura u RS-u o tobožnjem patriotizmu ne pije vode i da gladan narod više nema razumijevanja za nerad.

“Ma koliko se kleli u svoj patriotizam, nazivajući izdajnicima sve one koji više vjeruju svojim očima nego mirnodopskom busanju u grudi junačke, mi veterani Vojske Republike Srpske nećemo predati tapiju na Republiku, nego ih pozivamo da preduzmu prve korake da nam se ne desi Federacija”, prenose RTV BN i portal Istinito.

Udruženje je preciziralo i svoje zahtijeve Miloradu Dodiku i vladajućem SNSD-u, a to su:

“Predsjednik Republike Srpske, po svojoj ustavnoj obavezi o izražavanju jedinstva, dužan je Predsjednika BORS-a (boračka organizacija u RS) Panteliju Ćurguza, odmah da pozove na davanje ostavke bez odlaganja, jer ga je na tu funkciju predsjednik Republike i ustoličio bez ikakve ustavne obaveze.

Ćurguz već odavno ne predstavlja ogromnu većinu nezadovoljnih demobilisanih veterana rata čije je nezadovoljstvo dostiglo vrhunac pristajanjem na ponižavajući Zakon o borcima i invalidsko-boračkoj zaštiti, čak i mimo stavova male grupe koju predstavlja.

Ukoliko to predsjednik RS ne uradi najkasnije do 15. februara u 12. sati veterani Vojske Republike Srpske kreću u potpisivanje peticije pod nazivom: “Da nam se ne desi Federacija” u kojoj će ostavka Pantelije Ćurguza ostati prva od deset tačaka pripremljene peticije.

U međuvremenu, od svih nosioca funkcija u RS zahtijevamo da na sve sastanke na koji se pozivaju predstavnici boračkih kategorija učestvuju i predstavnici veterani Vojske Republike Srpske.

Zahtjevamo od predsjednika Republike Srpske da najkasnije do prvog marta opozove Ranka Škrbića, ambasadora u Beogradu i prepusti ga organima gonjenja i time da prvi znak dobre volje da kao predsjednik RS ne ignoriše svoj narod.

Pod ovom tačkom zahtjevamo i javnu i nedvosmislenu podršku svih struktura vlasti i opozicije da čvrsto stane iza Ministarstva unutrašnjih poslova koje u prioritet mora uzeti predmete pljačkaške privatizacije i krenuti u konačni obračun sa tajkunima koji su na radničkoj muci i prevari svih nas stvorili imperije u zemlji i inozemstvu.

U ovom trenutku ne želimo fabrikovati zahtjeve nego ispitati volju nosioca vlasti u RS koju smo im povjerili na čuvanje, da li stvarno čuvaju Republiku Srpsku ili armiranu kriminalnu strukturu i svoje poslušnike.

Za razliku od svih plaćenih republičkih i državnih službi mi smo “Ulicu i motke“ predvidjeli, kao što i ostavku koordinatora policijskih struktura na nivou BiH vidimo kao uvod u ponovno postavljanje reforme policije na dnevni red.

Strategija i taktika su prije svega vojne discipline i mi ih jako dobro razumijemo. Zato morate znati predsjedniče RS da su nam i vaša strategija i taktika kao i ciljevi svih političkih vođa u Republici Srpskoj providne. Zato u pamet se funkcioneri! Dok svu vojsku pogubili niste”, stoji u saopćenju ove organizacije, kojeg smo prenijeli u cijelosti.