Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

KONKURS

 

Međunarodno učešće na II takmičarskom godišnjem folklornom festivalu “FOLKLOR BALKANA” 01. septembra 2012. u Ljubljani

JAVNA OBJAVA

U Ljubljani, dana: 10.06. 2012
Početak prijave: 10. jun 2012
Kraj prijave: 25. jul 2012
Kraj i datum održavanja: 01. septembra (velika kino dvorana oko 17.00 časova) 2012. u Ljubljani, Trg mladinskih delovnih brigad 7.

Najbolje takmičare koji budu uvršteni u prvo, drugo ili treće takmičarsko mesto, sleduju plakete (zlatna, srebrna ili bronzana SSDS)  i diplome, koje će biti uručene u okviru međunarodne tradicionalne godišnje prezentacije “Veseli dani srpske dijaspore Slovenije”, u Ljubljani, od 31. avgusta do 02. septembra 2012. Učesnicima koji nisu uvršteni niti u jedno od tri takmičarska mesta, biće uručene zahvalnice ili povelje organizatora. Upravo tako će biti od nastupajućih izabrana tri takmičarska mesta za najbolju prateću folklornu muziku, za najbolje folklorne narodne nošnje, kao i najbolju nastupajuću pevačku grupu.

Obaveštenja u elektronskom mediju Srpska dijaspora www.srpska-dijaspora.org i www.srpski-knjizevnici.org. Za dodatne infiormacije možete se obratiti na gore navedenu adresu, gsm. 041/369-457 predsedniku SSDS, Saši Gajiću ili predsedniku folklornog sektora Saveza, Igoru Mitiću 031/883-675 ili putem elektronskih adresa: [email protected] ili  [email protected].

Za takmičenje na ovom festivalu  mogu se natjecati sva službeno registrovana kulturno umetnička folklorna društva iz zemlje i inostranstva koja pravovremeno pošalju svoje overene prijave  i to za vreme objave. Prijave trebaju biti na slovenskom ili srpskom jeziku (ćirilica ili latinica), na gore navedenu adresu organizatora, sa naznakom: Ne otvaraj – prijava za II “FOLKLOR BALKANA” 01. septembra 2012 u Ljubljani. Nepotpune takmičarske prijave organizatori  će izdvojiti iz rešavanja.

Za plakete i diplome  II “FOLKLOR BALKANA” 01. septembra 2012 u Ljubljani biće izabrani najbolji takmičari koji budu uvršteni u prvo, drugo ili treće takmičarsko mesto. Žiri sačinjavaju pojedinci kao umetničke vođe folklornog društva koje se takmiči uz jednog člana iz sastava organizatora navedenog festivala. Prijavljuju se pojedinačni takmičarski folklori, koji će za svoje članstvo pokriti sve potrebne troškove (prenoćišta, prevoza  prehrane) za navedene dane boravka i takmičenja. Organizator može isključivo na želju prijavljenih folklornih društava rezervisati hotelski smeštaj u nekom od ugodnijih hotela ili domova u Ljubljani ili njenoj užoj okolini. Cene prenoćišta po osobi sa doručkom su od 20 do 25,00 evra, dok se cene ručka kreću oko 6,00 evra.

Takmičarsko natjecanje biće vrednovano u skladu sa kriterijumima organizatora, koje dobije pre takmičenja, pročita, potpiše i overi odgovorno lice svakog nastupajućeg društva (potreban pečat svakog nastupajućeg folklornog društva). Prijavitelj prijavljuje dve koreografije u slučaju dupliranja, organizator određuje jednu koja treba vremenski trajati od 10 do 15 minuta. Pojedini Folklorni sastav poželjeno je da broji oko 16 članova, a najviše do 20. Ako iz jedne države nastupa više folklornih društava, vrednuje se jedno od uspešnijih, a ostali se isključuju iz takmičenja. Sva folklorna društva koja učestvuju na takmičenju uključuju se sa svojim državnim zastavama i transparentima folklornog društva kroz defile (šetnje) u narodnim nošnjama iz smera ljubljanskog parka Tivoli (od ljubljanske pravoslavne crkve) po gradskim ulicama pravo do centra grada Tromostovja, gde će se održati zajednički kulturno umetnički program, a nakon toga nazad do polaznog cilja (park Tivoli). Defile je predviđen od 14 i 30 h.

Plakete i diplome biće svečano uručene u velikoj dvorani Društvenog centra Ljubljana – Bežigrad, Linhartova cesta broj 13 u Ljubljani 02. septembra 2012. Svim prijavljenim učesnicima želimo dobru zabavu uz puno sreće.

Za objavu u imenu organizatora generalni sekretar SSDS i predsednik folklornog sektora Igor Mitić

P R I J A V N I C A

Za godišnje međunarodno učešće na II godišnjem takmičarskom folklornom festivalu “FOLKLOR BALKANA” 01. septembra 2012 u Ljubljani

NAZIV KUD – a: ____________________________________________________________

DRŽAVA:__________________________________________________________________

GRAD:____________________________  ADRESA:________________________________

PEVAČKA GRUPA:
NAZIV PESMI:
DUŽINA TRAJANJA:_____________ AUTOR:___________________________________

BROJ IZVOĐAČA:_____________ BROJ PRATEĆAG OSOBLJA:___________________

UMETNIČKI RUKOVODILAC:_____________________________________________

ŠEF ORKESTRA:___________________________________________________________

KONTAKT TELEFON:________________________  MOB: ________________________

E-MAIL:__________________________________________________________________

NAZIV KOREOGRAFIJE:____________________________________________________

VRSTA (prve i rezervne) KOREOGRAFIJE:  
1.IZVORNA
2.STILIZOVANA
3.PRIKAZ OBIČAJA
DA – NE PRIJAVLJUJEMO i II TAKMIČENJE „FOLKLOR BALKANA“ 2012 u Ljubljani 01.09.2012

DUŽINA TRAJANJA:_____________ AUTOR:___________________________________

BROJ IZVOĐAČA:_____________ BROJ PRATEĆEG OSOBLJA:___________________

UMJETNIČKI RUKOVODILAC:_____________________________________________

ŠEF ORKESTRA:___________________________________________________________

KONTAKT TELEFON:________________________  MOB: ________________________

E-MAIL:___________________________MESTO I DATUM:___________________________

___________________________
ODGOVORNA OSOBA

(Potpis i pečat)

 

 

IV. Kulturna prezentacija”VESELI DANI SRPSKE DIJASPORE SLOVENIJE”
LJUBLJANA  OD 31. avgusta do 02.septembra 2012

POSEBNA UPUTSTVA

Obaveza    svih  programskih učesnika je;
•    da organizatoru zajedno sa prijavom dostave kratku biografija sa prijavljenom  koreografijom za nastup, poželjna slika,
•    da obezbede muzičku pratnju ili CD sa muzikom, (osim ako ne igraju gluva kola),
•    da pripreme nastup u trajanju do 10 minuta,
•    da prijave rezervnu koreografiju u slučaju dupliranja od strane prijavljenih,
•    da  donese  tablu  sa  imenom Duštva i zastavu zemlje iz koje dolazi društvo.

Prijave za prezentaciju »VESELI DANI SRPSKE DIJASPORE SLOVENIJE« su od 10. juna do 25.jula. 2012. godine, sa priloženom kopijom Ponude, potpisanom od strane odgovornog i ovlašćenog lica, overenom pečatom.

Napomena: Sve dodatne informacije mogu se dobiti od predsednika folklornog sektora Saveza srpske dijaspore Igora Mitića gsm.: 031/883-675, podpredsednika Đure Tešanovića gsm.: 041/599-953 ili predsednika saveza Saše Gajića gsm.: 041/369-457 te  na sedištu Saveza srpske dijaspore Slovenije, Linhartova cesta 13, Ljubljana – Bežigrad (bivša opština Ljubljana-Bežigrad). ‘ 059/931-023, fax.: 01/ 5055-877, e-pošta: [email protected] ili [email protected]

Za željeno učešće na takmičenju trebate posebno priložiti izjavu podpisanu od odgovornog lica učesničkog društva, kao i  za učešće na završnom delu 02.09.2012 ispred srpske crkve u Ljubljani uz predviđeni defile (šetnjuljubljanskim centrom u narodnim nošnjama).

Organizator zadržava pravo oko izbora takmičara (na osnovi svog pravilnika) izmene rokova i termina u zavisnosti od prijavljenih učesnika ne menjajući značajnije programsku koncepciju  a sve u cilju efikasnosti i kvaliteta prezentacije.

OGRANIČEN BROJ PRIJAVA ANSAMBALA!