Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

KORISNE PRAVNE INFORMACIJE ZA SLOVENSKE PODJETNIKE IN DRUŽBE

Pripravil: Marko Ocvirk

Opravljanje storitev v Avstriji in Nemčiji po 1. maju 2011 14.4.2011

V nadaljevanju odgovarjamo na nekatera vprašanja, povezana z opravljanjem storitev v Republiki Avstriji in Zvezni Republiki Nemčiji, ki s 1. majem 2011 ukinjata delovna dovoljenja oziroma ukinjata omejitev opravljanja storitev na področju zaščitenih storitev za napotene delavce, ki so državljani Slovenije.
Na področju zaščitenih storitev bodo, kot rečeno, za slovenske državljane odpravljena delovna dovoljenja, za državljane tretjih držav pa ostajajo pravila nespremenjena. Za državljane tretjih držav bosta Avstrija in Nemčija še naprej preverjali stanje trga. Za državljane Bolgarije in Romunije pa ostajajo omejitve še do 31. 12. 2011, z možnostjo podaljšanja do 31. 12. 2013.

•    Pravica do občasnega opravljanja storitve v Avstriji in Nemčiji
Treba je opozoriti, da načeloma velja pravica do občasnega opravljanja storitev le za čas 183 dni, po tem času je potrebno ustanoviti podružnico in prijaviti prihodke v podružnici.  Dohodnina oz. davek od dohodkov delavcev oz. samozaposlenih oseb se mora prav tako po 183 dnevih dela prijaviti v državi opravljanja storitve. Po 183 dneh postanejo fizične osebe davčni rezidenti države, kjer opravljajo delo.

•    Plačilo socialnih prispevkov za delavca v primeru napotitve v Avstrijo in Nemčijo
V primeru napotitve iz države članice v drugo državo članico veljajo standardi socialnega zavarovanja države, ki je delavca napotila, če napotitev ne bo presegla 24 mesecev. Napoteni delavci morajo imeti pri sebi dokazilo za socialno zavarovanje iz svoje domovine: ustrezno potrdilo E101 oziroma potrdilo A1, ki ga izda Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

AVSTRIJA

•    Prijava storitve (Dienstleistungsanzeige)
Obstajata dve prijavi tako za fizične osebe, kot za pravne osebe. Prijavo se pošlje na Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend, Abteilung I/9, Stubenring 1, 1011 Wien. Telefon: +43 (0)1 71100 5827, faks: +43 (0)1 71100 12205, e-pošta: [email protected].
•    Priloge k prijavi

Priloge k prijavi storitve mora prevesti sodni tolmač. Te priloge so:

•    izpisek iz registra Ajpes
•    EU potrdilo, ki ga izda Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (kontakt: Jana Verač, tel.: 01 5830 552, e-naslov: [email protected])
•    izpisek iz obrtnega registra
•    potrdilo o državljanstvu
•    potrdilo o izobrazbi.

Zgoraj omenjeni avstrijski urad potem slovenskemu podjetju potrdi opravljanje storitev tudi v Avstriji pod enakimi pogoji, kot to velja za avstrijska podjetja. Pogoj je, da se regulirano dejavnost v Avstriji prijavi. Prijava velja za eno leto in jo je potrebno vsako leto obnoviti. Pogoj za priznavanje poklicne kvalifikacije je, da je ponudnik storitve opravljal delo vsaj dve leti v zadnjih desetih letih v državi, od koder prihaja. Strokovno usposobljenost pa se lahko dokazuje tudi z javnoveljavno pridobljeno izobrazbo. Področje priznavanja poklicnih kvalifikacij ureja direktiva 2005/36/ES.

•    Prijava napotenih delavcev, ki so državljani članic EU

Potrdilo o napotitvi (Meldung einer Entsendung nach Österreich).

Potrebni podatki, ki jih potrebujete za izpolnitev obrazca:

•    ime in naslov slovenskega delodajalca,
•    ime in naslov avstrijskega naročnika,
•    ime, rojstni datum, številka socialnega zavarovanja, potrdilo o državljanstvu napotenih delavcev,
•    začetek del in predvideno trajanje del,
•    kraj opravljanja del oz. izvajanja storitev,
•    podatki o višini plač posameznega delavca.

Potrdilo o napotitvi se izda v primeru, ko:

•    tuji delodajalec zaposluje tujca v skladu s predpisi in zaposlitev traja neprekinjeno,
•    poseduje dovoljenje za prebivanje in dovoljenje za delo države pošiljateljice poslanih delavcev, v primeru ko je državljan tretje države in se tuji delodajalec zaveže s prijavo, da bo upošteval pogoje višine plač in delovnih pogojev, ki veljajo v Avstriji za podobno dejavnost (prvi odstavek, člen 7b

Delovnega prava za pogodbe o delu, zakona o prilagoditvi).
Prijavo se odda pri Centralni koordinacijski točki za nadzor ilegalnega zaposlovanja (KIAB) pri BMF (Zvezno ministrstvo za finance): Radetzkystraße 2, 1031 Wien, [email protected], telefon: 0043-1-711-29. Obrazec je KIAB3: http://formulare.bmf.gv.at/service/formulare/inter-steuern/pdfs/9999/kiab3.pdf

Potrebni dokumenti:

•    pogodba sklenjena z avstrijskim naročnikom
•    slovensko podjetje mora izkazati višino plače delavcev,
•    kopija pogodbe o zaposlitvi, ki jo je delavec sklenil s slovenskim podjetjem. Slovenski delodajalec mora izplačati plačo delavca v enaki višini, kot je zagotovljena plača avstrijskim delavcem.
•    Obrazec E101 oz. A1, s katerim se dokazuje, da ima oseba, ki dela v Avstriji urejeno socialno zavarovanje v Sloveniji. To velja tako za samozaposlene osebe, kot tudi za napotene delavce. Obrazec E101 oz. A1, izda Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
•    na posebno zahtevo je treba predložiti tudi dokazila o kvalifikaciji poslanega delavca (overjen prevod),
•    potrdilo o kvalifikaciji napotenih delavcev overjen prevod,
•    EU potrdilo, s katerim družba oz. samostojni podjetnik dokazuje, da v Sloveniji izpolnjuje pogoje za opravljanje obrtnih oz. obrti podobnih dejavnosti. Potrdilo izda Obrtno podjetniška zbornica Slovenije,
•    izpisek iz sodnega registra in izpisek iz obrtnega registra.

•    Prijava napotenih delavcev, ki niso državljani članic EU

Načeloma je možno dovoljenje za napotitev za obdobje največ 4 mesecev za tuje državljane. O potrdilu EU za napotitev za zaposlene iz tretjih držav odloča AMS po preverjanju razmer na trgu dela. Podrobnejše informacije o tem posreduje regionalna enota avstrijskega zavoda za zaposlovanje (AMS). Izpolni se obrazec Dovoljenje za napotitev (Entsendebewilligung).

•    Spoštovanje delovno pravnih predpisov v Avstriji

Slovenski delodajalec mora napotenim delavcem v Avstriji izplačati plače, kot so določene po tarifah za podobna dela v Avstriji. Avstrijski organi preverjajo izplačila na podlagi pogodb o zaposlitvi s slovenskim delodajalcem. Preverijo podpisano pogodbo o opravljanju storitev z avstrijskim naročnikom. Predvsem mora biti višina pogodbenega zneska ustrezna, da zagotavlja plačila delavcev v višini plač, kot jih imajo avstrijski delavci. Delodajalec mora delavcem tudi zagotavljati odmore in počitke v skladu z avstrijsko delovno pravno zakonodajo ter spoštovati predpise iz varstva iz zdravja pri delu.

V Avstriji je v sektorju gradbeništva potrebno prijaviti delavce v sklad za gradbene delavce (BUAK). V ta sklad mora vplačevati vsako podjetje, ki v Avstriji opravlja dela na področju gradbeništva. Vplačila v ta sklad so visoka, celo do 30 EUR na dan za enega delavca.  Namen sklada je izplačilo denarja za letni dopust teh delavcev. Na podlagi zahtevka pa ti delavci po določenem času prejmejo nakazila od sklada BUAK.

•    Enotna kontaktna točka za Avstrijo

V skladu z direktivo o prostem opravljanju storitev je enotna kontaktna točka za Avstrijo, kjer lahko podjetja dobijo informacije o prijavi opravljanja storitev: Zvezno ministrstvu za gospodarstvo in delo (BMWA) na Dunaju, oddelek I/9. Stubenring 1, 1011 Dunaj, telefon: +43 1 71100-0, www.bmwa.gv.at:

•    za obrt gradbenih mojstrov in tesarskih mojstrov, elektrotehnike, pirotehnike: ministrski svetnik mag. dr. jur. Manfred Steiner, telefon: +43 1 71100-5926

•    za vse druge obrti: višji svetnik mag. dr. jur. Clemens Steuer, telefon: +43 1 71100-5814

NEMČIJA

Slovenski državljani in državljani držav članic EU, ki so leta 2004 vstopile v EU, bodo po 1. maju 2011 prosto opravljali čezmejne storitve z lastnim osebjem, ne da bi bilo potrebno pridobiti delovno dovoljenje.

•   Prijava storitve

Pred prvim opravljanjem storitve je le-to potrebno prijaviti na obrtni zbornici v Nemčiji. Ko je vloga pozitivno rešena, lahko slovenski samostojni podjetnik ali družba te storitve opravlja tudi na območju Nemčije pod enakimi pogoji, kot to velja za nemške državljane oziroma podjetja. Pri reševanju vloge se upošteva obrtne pogoje glede na nemške predpise. V ta namen je treba priložiti potrdilo o izobrazbi in izpisek iz AJPES registra in/ali izpisek iz Obrtnega registra. Poleg omenjenih izpiskov podjetje za prijavo potrebuje še EU potrdilo. Z EU potrdilom podjetje dokazovanje, da opravlja v Sloveniji registrirano dejavnost. Za izdajo EU potrdila je pristojno Ministrstvo za gospodarstvo (kontakt: Bojanka Velepič, tel.: +3861 4003513, [email protected]).

•   Prijava napotenih delavcev

Pri napotitvi zaposlenih v Nemčijo za opravljanje dejavnosti, ki je zajeta v okviru zakona (AENTG), je treba najprej opraviti prijavo pri Zvezni finančni direkciji – Zahod (Bundesfinanzdirektion West), Wörthstraße 1-3, 50668 Köln, telefaks: + 49 (0)221/964870.

•    Dovoljenje za delo za državljane tretjih držav in za državljane Romunije in Bolgarije

Nemčija uveljavlja prehodno obdobje še naprej za državljane Romunije in Bolgarije,  zato se mora za te delavce še vedno pridobiti delovno dovoljenje tako, kot za državljane tretjih držav. Za izdajo delovni dovoljenj je pristojen centralni urad v Stuttgartu, kjer je možno pridobiti tudi ostale informacije glede del, ki so podvržene kontingentu: Zentrale Auslands-und Fachvermittlung Stuttgart, Nordbahnhofstrasse 30-34, D – 70191 Stuttgart, tel: (0711) 920 – 3200, 3250, 3010, 3011, E-mail: [email protected].
Če želi podjetje opravljati delo z napotenimi delavci iz tretjih držav, se pri tem upošteva sporazum med to tretjo državo in Nemčijo. Veljajo vsi dogovori s to tretjo državo, ravno tako je kontingent delavcev omejen po tem sporazumu. Na določenih področjih zaposlovanje delavcev iz tretjih držav ni dovoljeno. Za posredovanje natančnejših navodil v zvezi z napotitvijo delavcev iz tretjih držav je  pristojen nemški urad za  zaposlovanje tujcev.

•    Spoštovanje delovno pravnih predpisov v Nemčiji

Za slovenske delavce veljajo v Nemčiji enaki pravni predpisi, kot veljajo za domače. To velja zlasti za delovni čas, dopust in predpise v zvezi z varstvom pri delu. Slovenski delodajalec, ki napotuje delavce, mora spoštovati panožno kolektivno pogodbo oziroma mora biti plača napotenega delavca v višini plače nemškega delavca. Prav tako se mora spoštovati delovni čas, vključno z odmori in počitki.
Na področju gradbenih dejavnosti (npr. zidarska dela, izolacijska dela, montažna gradnja in fasadna dela, suhomontažna in montažna gradbena dela, štukaturna dela in ometi …) ter na področju vrtnarstva in krajinarstva ali čiščenja stavb, je treba pri napotitvi delavcev upoštevati nemški Zakon o napotitvi delavcev (AEntG).

Tudi Nemčija ima sklad za plačilo nadomestil za letni dopust gradbenih delavcev (ULAK ali SOKA-BAU). Poleg plače je potrebno dodatno odvajati prispevke v nemški sklad za regres in izravnavo plače za področje gradbeništva. Oprostitev plačila velja le če podjetje oziroma napoteni delavci primarno niso zaposleni v gradbeništvu. Naslov: ULAK, 65047 Wiesbaden – Evropski oddelek, poštni predal 57 11, telefon: 06 11/707-0.
Zaradi poostrenih kontrol je treba imeti vedno pri sebi tudi dokumentacijo, ki je prevedena v nemški jezik. Gradbišča redno preverjajo mobilne enote nemške carine, zato je treba na kraju samem vedno imeti na vpogled naslednjo dokumentacijo, prevedeno v nemški jezik:

•    potrdilo obrtnopravnega dovoljenja (potrdilo o priznavanju usposobljenosti, mojstrsko diplomo, obrtno dovoljenje)
•    kopijo prijave gradbišča pri Finančni kontroli za delo na črno, Köln
•    plačilne liste kot dokazilo za upoštevanje nemških minimalnih plač
•    dokazilo, da so zaposleni socialno zavarovani v državi, ki jih je napotila (obrazec E101)
•    zapisi o dnevnem delovnem času
•    osebni dokument s fotografijo
•    Pravica bivanja v Nemčiji

Državljani EU lahko v Nemčiji bivajo do treh mesecev brez dovoljenja. Vedno pa je treba imeti s seboj osebni dokument s fotografijo. Če je bivanje daljše od treh mesecev, se je treba prijaviti na pristojnem uradu za prijavo prebivalcev. V skladu z zakonom o prostem pretoku v EU izstavi Urad za tujce po uradni dolžnosti le deklarativno dovoljenje za bivanje. Državljani tretjih držav, ki so napoteni v Nemčijo, pa morajo prijaviti bivanje pri nemškem veleposlaništvu.

•    Odbitni davek v gradbeništvu

Za zajezitev dela na črno mora naročnik gradbenih storitev odvesti 15 % od zneska na računu in ga nakazati nemškemu davčnemu uradu. Vsa podjetja, ki opravljajo gradbena dela v Nemčiji, se morajo prijaviti na pristojnem davčnem uradu, kjer prejmejo davčno številko in pa t. i. Freistellungsbescheinigungen, po katerem je podjetje potem upravičeno plačila posebnega davka. Prijava se opravi na: Finanzamt Oranienburg , 16515 Oranienburg, Heinrich-Grüber-Platz 3. Telefon: 03301 857-0, telefaks: 03301 857-334, e-pošta: [email protected]
V skladu z direktivo o storitvah je enotna kontaktna točka za Nemčijo: Handswerkskammer fur Munchen und Oberbayern , Max-Joseph-Strasse 4, D-8033 Munchen. Telefon: 49(0)895119355, [email protected].

Pomoč in informacije za poslovanje v Avstriji in Nemčiji

•    Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Celovška 71, Ljubljana, [email protected], T: 01/5830803
•    Veleposlaništvo Republike Slovenije v Berlinu , Hausvogteiplatz 3-4, 10117 Berlin, T: +49 (0)30 206 145 55, http://berlin.veleposlanistvo.si
•    Veleposlaništvo Republike Slovenije na Dunaju, Nibelungengasse 13/3, 1010 Dunaj/Wien, T: +43 1 586 13 09 21, www.dunaj.veleposlanistvo.si

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *